جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 48,495 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,675 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,137 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,835 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,419 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,628 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,087 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,421 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,588 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,909 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,189 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,734 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,786 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,887 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,063 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,417 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,536 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,667 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,220 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 61,227 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,075 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,770 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,145 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,035 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,200 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,212 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,697 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,612 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,578 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,540 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,489 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,022 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,612 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,855 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,219 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,955 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,046 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,650 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,581 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,342 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,002 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,230 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,339 نمایش ها