جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 225 پاسخ
  • 46,576 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,507 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 951 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,304 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 1,997 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,327 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,408 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,458 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,782 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,667 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,756 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,366 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,937 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 84,988 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 59,264 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,753 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,517 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,869 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,945 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,609 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,269 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,263 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,178 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,930 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,869 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,496 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,827 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,130 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,674 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,693 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,383 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,381 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,893 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,094 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها