جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 4,555 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 909 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,678 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 827 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 794 نمایش ها
 1. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,567 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 945 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
 2. گارد جاویدان

  • 2 پاسخ
  • 1,959 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,406 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,089 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,236 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,085 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,592 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,227 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,326 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 934 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
 3. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 796 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,909 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,118 نمایش ها
 4. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,439 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,601 نمایش ها
 5. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
 6. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,068 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 787 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 987 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,204 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 945 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,543 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,584 نمایش ها
 7. شیرصحرا؛چارلز اوپام

  • 6 پاسخ
  • 1,388 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,055 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,144 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
 8. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,029 نمایش ها
 9. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,021 نمایش ها