جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 2,205 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 921 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,718 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,864 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 840 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 805 نمایش ها
 1. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,610 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 958 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,535 نمایش ها
 2. گارد جاویدان

  • 2 پاسخ
  • 1,982 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,648 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,143 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,287 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,290 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,099 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,811 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,236 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 853 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 952 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,693 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,780 نمایش ها
 3. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,460 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 799 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,940 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,125 نمایش ها
 4. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,452 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,621 نمایش ها
 5. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,213 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,852 نمایش ها
 6. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 792 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 993 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,222 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,414 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 949 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,556 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,716 نمایش ها
 7. شیرصحرا؛چارلز اوپام

  • 6 پاسخ
  • 1,396 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,860 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,079 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,494 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,155 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
 8. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,055 نمایش ها