جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 905 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,831 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 820 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 783 نمایش ها
 1. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,514 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,407 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 940 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,490 نمایش ها
 2. گارد جاویدان

  • 2 پاسخ
  • 1,946 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,225 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,064 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,173 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,242 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,071 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,944 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,438 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,214 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 925 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,668 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,679 نمایش ها
 3. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,412 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 792 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,881 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,109 نمایش ها
 4. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,422 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,573 نمایش ها
 5. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,095 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,785 نمایش ها
 6. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,000 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,061 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 786 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 977 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,190 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,389 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 934 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,533 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,436 نمایش ها
 7. شیرصحرا؛چارلز اوپام

  • 6 پاسخ
  • 1,383 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,842 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,036 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,132 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,446 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
 8. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,009 نمایش ها
 9. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,006 نمایش ها