تسلیحات ضد زره

AT , Anti Tank Weapons

75 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 910 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 65,694 نمایش ها
 1. موشک ضد زره بریمستون

  • 5 پاسخ
  • 6,898 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 23,347 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,536 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 28,144 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 33,440 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,714 نمایش ها
  • 126 پاسخ
  • 55,100 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 23,602 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,610 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 30,648 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,306 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,930 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,118 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,540 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,695 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,756 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,149 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,326 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,677 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 19,131 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,722 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,734 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,661 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 29,339 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,618 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 36,513 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 71,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,902 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 37,002 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,318 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,328 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,934 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 21,894 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,414 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,342 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,960 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,950 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,509 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,658 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,463 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,818 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,816 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 14,184 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,384 نمایش ها