تسلیحات ضد زره

AT , Anti Tank Weapons

78 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 27 پاسخ
  • 8,302 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 24,898 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 91,305 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 88,937 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 52,633 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,222 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 29,898 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 37,681 نمایش ها
 1. موشک ضد زره بریمستون

  • 15 پاسخ
  • 17,052 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,622 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,156 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 40,183 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 51,895 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 16,294 نمایش ها
  • 126 پاسخ
  • 74,062 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 35,663 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,821 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 44,973 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,436 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,466 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,285 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,754 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 24,286 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,225 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,494 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,761 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,089 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,567 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,616 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 44,979 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,724 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 50,134 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,464 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 21,186 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,356 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 21,552 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 34,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,820 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,797 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 29,812 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,677 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,357 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,782 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,915 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,724 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,542 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 25,984 نمایش ها