تسلیحات ضد زره

AT , Anti Tank Weapons

78 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 1,226 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 81,661 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 27,208 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 33,637 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,129 نمایش ها
 1. موشک ضد زره بریمستون

  • 15 پاسخ
  • 14,879 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,846 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,111 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 36,426 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 46,313 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 15,009 نمایش ها
  • 126 پاسخ
  • 68,289 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 32,194 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,818 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 41,282 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,433 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,883 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,468 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,047 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 21,820 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,181 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,471 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,156 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,952 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,196 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,701 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,318 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 40,537 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,620 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 46,150 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 83,295 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,731 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 47,908 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,378 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,507 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,414 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 31,184 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,189 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,148 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 27,073 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,825 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,434 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,822 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,823 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,846 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,701 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 22,817 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,545 نمایش ها