جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

133 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 399 پاسخ
  • 81,394 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,379 نمایش ها
  • 172 پاسخ
  • 42,930 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,277 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 37,513 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,070 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,174 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 33,550 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,927 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,733 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,038 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 11,116 نمایش ها
 2. استارس/استاکس نت جدید

  • 19 پاسخ
  • 8,608 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,689 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,859 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 31,718 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,074 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,813 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 19,923 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,863 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,832 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 57,186 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 6,424 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 23,951 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 32,496 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 16,415 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,441 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 38,006 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,135 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,503 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,684 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,564 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 35,638 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 32,571 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,758 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,410 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,064 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,431 نمایش ها