جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

140 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 19,097 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 706 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 19,474 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,924 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,532 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,834 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 510 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 409 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,029 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,967 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها
 2. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 8,206 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,233 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,180 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,321 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,157 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 34,881 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,025 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,006 نمایش ها
 3. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,762 نمایش ها
 4. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 14,421 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,907 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 19,219 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,316 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,370 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,732 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,446 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 19,007 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 17,160 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
 5. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,363 نمایش ها
 6. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,452 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,593 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,744 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,904 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها