جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

141 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 73 پاسخ
  • 6,484 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 4,465 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 19,401 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 941 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,220 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 19,710 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,838 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,996 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,631 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,882 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 588 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 484 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,212 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 15,354 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,862 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
 2. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 8,409 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,288 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,248 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,196 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,223 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 35,329 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,050 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,024 نمایش ها
 3. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,547 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,949 نمایش ها
 4. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 14,728 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 11,075 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 19,580 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,366 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,450 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,806 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,505 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 19,322 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 17,437 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
 5. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 4,038 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,492 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,513 نمایش ها
 6. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,508 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,653 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,548 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,930 نمایش ها