جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

141 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 355 پاسخ
  • 61,642 نمایش ها
  • 172 پاسخ
  • 38,477 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,763 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,926 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,624 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,518 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 34,971 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,716 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,698 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 31,698 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,406 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,349 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,558 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 10,491 نمایش ها
 2. استارس/استاکس نت جدید

  • 19 پاسخ
  • 7,418 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,339 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,322 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,246 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,102 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 29,238 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,542 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,415 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 18,362 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,634 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,637 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,290 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,708 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,756 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 53,580 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,473 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,406 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 6,003 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 22,693 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 30,030 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 15,138 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,052 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 35,423 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,789 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,104 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,320 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,158 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 34,007 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 30,584 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,606 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 6,735 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,940 نمایش ها