جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

141 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 220 پاسخ
  • 29,075 نمایش ها
  • 169 پاسخ
  • 24,519 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,839 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 676 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,265 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,364 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 24,543 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,067 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 5,943 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 23,843 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,512 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,602 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,785 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 8,513 نمایش ها
 2. استارس/استاکس نت جدید

  • 19 پاسخ
  • 2,350 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,437 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,378 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 19,881 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,384 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,994 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 11,548 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,331 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,298 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,428 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,994 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 40,937 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,111 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 20,111 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 19,630 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 12,338 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,363 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 24,734 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,267 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,608 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 24,076 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,433 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,264 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 4,880 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,270 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,811 نمایش ها