جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

133 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 385 پاسخ
  • 74,452 نمایش ها
  • 172 پاسخ
  • 41,346 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,025 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 36,730 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,741 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,759 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 33,065 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,760 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,647 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,917 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 10,877 نمایش ها
 2. استارس/استاکس نت جدید

  • 19 پاسخ
  • 8,325 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,600 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,739 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,671 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,661 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,434 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 30,956 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,925 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,453 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,716 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 19,525 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,238 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,788 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,754 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 55,883 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 6,309 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 23,197 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 31,742 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 15,623 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,335 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 37,240 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,053 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,409 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,590 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,478 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 35,631 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 32,137 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 7,066 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,324 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,791 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,347 نمایش ها