جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

133 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 431 پاسخ
  • 90,537 نمایش ها
  • 173 پاسخ
  • 44,665 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,695 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,206 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 38,354 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,526 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,645 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 34,089 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,093 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,823 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,219 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 11,277 نمایش ها
 2. استارس/استاکس نت جدید

  • 19 پاسخ
  • 8,896 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,817 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,100 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,029 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,995 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,642 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 32,565 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,274 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,628 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,922 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 20,409 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,395 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,899 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 59,007 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 6,502 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 24,992 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 33,349 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 17,524 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,551 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 39,050 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,617 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,774 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,720 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 35,640 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 33,117 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 7,377 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,510 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,340 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 3,652 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,928 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها