جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

141 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 270 پاسخ
  • 40,494 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,212 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,579 نمایش ها
  • 169 پاسخ
  • 29,652 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,396 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,208 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 28,573 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,155 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 26,959 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,209 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,426 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 9,235 نمایش ها
 2. استارس/استاکس نت جدید

  • 19 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,260 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,086 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,922 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 23,483 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,146 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 14,157 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,396 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,375 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,449 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,635 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 45,765 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,221 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,180 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 20,955 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 23,603 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 13,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 28,858 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,935 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,231 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 27,947 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 24,749 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,764 نمایش ها