موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 8,054 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 6,199 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,172 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 23,778 نمایش ها
 1. موشک Delilah

  • 11 پاسخ
  • 5,401 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,293 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,388 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,618 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,183 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,189 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,068 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,489 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,445 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 19,096 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,598 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,595 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,409 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,219 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 22,186 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,979 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 5,739 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,630 نمایش ها
 3. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,212 نمایش ها
 4. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,683 نمایش ها
 5. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 18,862 نمایش ها
 6. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 6,060 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,703 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,539 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,777 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,098 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
 7. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,192 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,141 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,762 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,153 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,296 نمایش ها
 8. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 23,879 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,492 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,238 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,595 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,477 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,889 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,145 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,148 نمایش ها