فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 1,118 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,747 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 26,864 نمایش ها
  • 281 پاسخ
  • 33,040 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,841 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,040 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 31,633 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,863 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 19,688 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 14,400 نمایش ها
 1. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 17,265 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
 2. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,886 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 4,822 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,048 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,591 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,231 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,528 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,901 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,805 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,130 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,145 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,004 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 22,795 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 8,212 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,568 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,646 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,321 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 5,615 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,359 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,285 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 15,981 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 24,620 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 29,502 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 21,302 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,649 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 25,181 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,594 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 9,006 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,701 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها