فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

    • 277 پاسخ
    • 16,324 نمایش ها
    • 0 پاسخ
    • 377 نمایش ها
    • 50 پاسخ
    • 11,569 نمایش ها
    • 23 پاسخ
    • 8,873 نمایش ها
    • 14 پاسخ
    • 1,860 نمایش ها
  1. "شبحی بر فراز دوزخ "

    • 13 پاسخ
    • 3,732 نمایش ها
    • 0 پاسخ
    • 2,192 نمایش ها
    • 12 پاسخ
    • 2,337 نمایش ها
    • 4 پاسخ
    • 3,347 نمایش ها
  2. Northrop Tacit Blue

    • 2 پاسخ
    • 3,209 نمایش ها
    • 5 پاسخ
    • 5,411 نمایش ها
    • 1 پاسخ
    • 3,147 نمایش ها
    • 11 پاسخ
    • 7,413 نمایش ها
    • 2 پاسخ
    • 3,178 نمایش ها
    • 28 پاسخ
    • 8,792 نمایش ها
    • 3 پاسخ
    • 3,962 نمایش ها
    • 6 پاسخ
    • 4,275 نمایش ها
    • 11 پاسخ
    • 6,708 نمایش ها
    • 7 پاسخ
    • 4,262 نمایش ها
    • 8 پاسخ
    • 4,267 نمایش ها
    • 8 پاسخ
    • 6,156 نمایش ها
    • 3 پاسخ
    • 3,762 نمایش ها
    • 22 پاسخ
    • 17,966 نمایش ها
  3. Bird of Prey

    • 9 پاسخ
    • 6,235 نمایش ها
    • 3 پاسخ
    • 4,063 نمایش ها
    • 15 پاسخ
    • 10,695 نمایش ها
    • 19 پاسخ
    • 7,335 نمایش ها
    • 4 پاسخ
    • 6,690 نمایش ها
  4. شتابِ کسب شتاب

    • 7 پاسخ
    • 4,109 نمایش ها
    • 1 پاسخ
    • 2,914 نمایش ها
    • 0 پاسخ
    • 1,909 نمایش ها
    • 0 پاسخ
    • 2,748 نمایش ها
  5. توپخانه لیزری

    • 0 پاسخ
    • 2,601 نمایش ها
  6. یخ زدگی هواپیما

    • 23 پاسخ
    • 11,840 نمایش ها
    • 19 پاسخ
    • 3,687 نمایش ها
    • 0 پاسخ
    • 2,571 نمایش ها
    • 51 پاسخ
    • 21,635 نمایش ها
    • 48 پاسخ
    • 14,416 نمایش ها
    • 58 پاسخ
    • 17,131 نمایش ها
    • 100 پاسخ
    • 19,959 نمایش ها
    • 47 پاسخ
    • 19,278 نمایش ها
    • 17 پاسخ
    • 6,858 نمایش ها
    • 55 پاسخ
    • 17,626 نمایش ها
    • 22 پاسخ
    • 8,875 نمایش ها
  7. بررسی Pitot Tube

    • 4 پاسخ
    • 7,432 نمایش ها
    • 9 پاسخ
    • 5,853 نمایش ها
    • 9 پاسخ
    • 5,259 نمایش ها
    • 21 پاسخ
    • 11,445 نمایش ها
    • 6 پاسخ
    • 4,921 نمایش ها
    • 4 پاسخ
    • 4,285 نمایش ها