جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 48 پاسخ
  • 26,375 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 26,369 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 25,465 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,898 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 46,811 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,014 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 32,860 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,007 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,719 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,167 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 33,093 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,098 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 41,446 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 12,476 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,448 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,830 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,540 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,358 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,923 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,466 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,193 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,938 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 24,387 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,348 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,108 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,144 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,079 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,771 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,206 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,142 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 22,225 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,376 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,160 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,144 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,746 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,818 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,777 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,131 نمایش ها