جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 48 پاسخ
  • 25,896 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 25,993 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 24,850 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,696 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 46,280 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,655 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 32,621 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,907 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,604 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,033 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,018 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,957 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 32,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,091 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 40,963 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,462 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 12,180 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,395 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,358 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,476 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,870 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,119 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,781 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,378 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 24,234 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,297 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,046 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,762 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,079 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 21,943 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,314 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,960 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,086 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,695 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,727 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها