جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

125 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 85 پاسخ
  • 23,388 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,733 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 25,866 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,723 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,716 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 39,271 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,442 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 33,781 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,718 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,001 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 23,801 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 39,691 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,661 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 5,654 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,305 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,243 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,959 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,242 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 26,856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 37,905 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,376 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,334 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 19,807 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,750 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,220 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,368 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,257 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,628 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 6,482 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 6,280 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,212 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,077 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,199 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,034 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,754 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,894 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,454 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,155 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 25,422 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 4,081 نمایش ها