جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 48 پاسخ
  • 27,226 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 27,477 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 27,031 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,466 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 48,065 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,973 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 33,298 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,292 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,994 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,383 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,295 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,453 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 33,362 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,146 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 42,370 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 13,029 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,962 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,593 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,633 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,483 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,706 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,697 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 25,009 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,423 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,300 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,156 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,835 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,293 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 23,044 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,233 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,807 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,889 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,850 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,231 نمایش ها