جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 48 پاسخ
  • 26,558 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 26,558 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 25,925 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,011 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 47,118 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,274 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 32,950 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,086 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,814 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,153 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,305 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,169 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 33,146 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,111 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 41,686 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,879 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 12,583 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,466 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,875 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,640 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,572 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,506 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,260 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,114 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,590 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,472 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 24,529 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,784 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 22,492 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,403 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,035 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,177 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,757 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,834 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,791 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,150 نمایش ها