عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,758 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,050 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 17,895 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 14,500 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 7,924 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,961 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,519 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 24,024 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 14,879 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,298 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,502 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 28,560 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 12,186 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,984 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,242 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,535 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,870 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,083 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,950 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,629 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,909 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,992 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,809 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,206 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,340 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,809 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,811 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,314 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,588 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,668 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,394 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,436 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,252 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,218 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,658 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,206 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها