عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,806 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,086 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 18,208 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 14,811 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 8,065 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 12,047 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,067 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 24,182 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 14,946 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,592 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 28,664 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 12,285 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,054 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,524 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,457 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,948 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,314 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,621 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,413 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,759 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,169 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,656 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,014 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,217 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,368 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,829 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,835 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,068 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,328 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,603 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,717 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,846 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,181 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,443 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,456 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,284 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,228 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,699 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,238 نمایش ها