عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,459 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,859 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 16,419 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 13,243 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 6,935 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,710 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 23,276 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 14,100 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,965 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,977 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,662 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 27,930 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 11,487 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,625 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,346 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,385 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,647 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,471 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,716 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,738 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,867 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,362 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,630 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,950 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,172 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,173 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,777 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,641 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,481 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,289 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,343 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,206 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,015 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,283 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,499 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,056 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,078 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,947 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 5,796 نمایش ها