عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,652 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,970 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 17,349 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 14,008 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 7,547 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,866 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,056 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 23,720 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 14,595 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,311 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,787 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 28,324 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 11,916 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,869 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,415 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,890 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,453 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,302 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,970 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,912 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,974 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,702 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,274 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,797 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,300 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,494 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,192 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,672 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,173 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,173 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,583 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,065 نمایش ها