عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,042 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,624 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 11,153 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 5,741 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 14,168 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,205 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 22,185 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 13,062 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,176 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 27,114 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 10,790 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,187 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,097 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,275 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,003 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,984 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,271 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,187 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,989 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,246 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,877 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,928 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,727 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,421 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,250 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,546 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,925 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,051 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,131 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 6,794 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,869 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,588 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها