عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,245 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,734 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 12,282 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 6,317 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 14,957 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,326 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 22,699 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 13,550 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,579 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 27,530 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 11,140 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,397 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,190 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,820 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,444 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,394 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,084 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,835 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,595 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,511 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,805 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,159 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,916 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,294 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,138 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,052 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,755 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,162 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,856 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,777 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,904 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,346 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,297 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 6,925 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,326 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 5,486 نمایش ها