عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

105 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,950 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,193 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 19,260 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 15,767 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 8,772 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 12,313 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,473 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 24,778 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 15,241 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,474 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,926 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,000 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 29,035 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 12,623 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,269 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,670 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,162 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,412 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,490 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,451 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,421 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,069 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,093 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,258 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,460 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,883 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,381 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,913 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,930 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,173 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,519 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,854 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,401 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,282 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,807 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها