عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

105 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 78 پاسخ
  • 21,102 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,228 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,382 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 5,772 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 17,022 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 9,749 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 12,653 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,675 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 25,746 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 15,970 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,520 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 29,922 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 13,558 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,547 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,822 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,654 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,157 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,249 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,641 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,054 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,140 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,605 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,194 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,157 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,240 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,622 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,956 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,052 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,796 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,424 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,359 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,392 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,069 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,583 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,424 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,508 نمایش ها