مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

168 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 1,022 نمایش ها
  • 200 پاسخ
  • 20,738 نمایش ها
  • 203 پاسخ
  • 33,477 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,044 نمایش ها
  • 331 پاسخ
  • 33,191 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,386 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,495 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,069 نمایش ها
  • 72 پاسخ
  • 28,371 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 25,297 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 47,562 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,466 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,180 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 33,265 نمایش ها
  • 403 پاسخ
  • 61,677 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,263 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 24,529 نمایش ها
 1. طالبان

  • 2 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,216 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 39,457 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 14,237 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,900 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,959 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,624 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 43,043 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 74,008 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,613 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 46,408 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 34,330 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 31,667 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 45,234 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 20,269 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,043 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,535 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,508 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 27,535 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 13,148 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 5,505 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,701 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 19,485 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 30,319 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 79,746 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,381 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها