عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 51 پاسخ
  • 19,631 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,381 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 21,858 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 48,087 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,619 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,140 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,532 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 13,554 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,951 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 100,059 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 30,390 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,338 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,087 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,574 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 397 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,330 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,663 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 12,108 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,393 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,126 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,240 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 26,888 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,318 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,907 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,273 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,486 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 28,054 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,807 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 6,956 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 10,251 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,046 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,310 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,047 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,754 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,124 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,983 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,639 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 40,712 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,055 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 5,291 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 20,997 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,971 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 6,409 نمایش ها