جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. استالین

  • 12 پاسخ
  • 2,042 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
 2. گرهارد باکهورن

  • 15 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 683 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,572 نمایش ها
 3. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,447 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 761 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 680 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,364 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,685 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,326 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 600 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,929 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,246 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,930 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,951 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,451 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,481 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,597 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,094 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 977 نمایش ها
 4. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 732 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,155 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
 5. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 599 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,109 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,607 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,905 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 847 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 642 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,379 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 879 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,720 نمایش ها
 6. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,555 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 810 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,866 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,808 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 614 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 933 نمایش ها
 7. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 510 نمایش ها
 8. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,119 نمایش ها
 9. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,317 نمایش ها
 10. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 532 نمایش ها