جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 18,136 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,026 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,788 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,470 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,759 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 17,486 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,995 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 21,173 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,341 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,622 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,920 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,825 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 9,211 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,049 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,148 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,278 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,507 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,059 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 16,833 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 14,008 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,950 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,965 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,712 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 16,381 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 28,480 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 23,694 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,431 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,063 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,143 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,015 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 23,451 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,362 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,050 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,747 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 5,781 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,206 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,956 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 17,289 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,534 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,480 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,952 نمایش ها