جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 19,407 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,078 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,975 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,158 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,858 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,162 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,895 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,916 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 22,863 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,249 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,734 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,033 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,922 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 9,992 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,433 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,640 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,673 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 18,996 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 14,838 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,453 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,314 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,655 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 29,188 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,489 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 25,289 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,296 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,493 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,436 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 25,302 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,110 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,166 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,639 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 19,027 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,385 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,796 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها