جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 17,849 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,826 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,720 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,669 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,341 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,635 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 17,173 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,578 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 20,864 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,145 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,507 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,382 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 8,990 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,678 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,175 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,464 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,837 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 16,143 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 13,666 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,758 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 15,989 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 28,289 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,717 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 23,110 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,134 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,920 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,025 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,869 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 22,813 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,034 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,476 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,758 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,066 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 16,902 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,362 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,408 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,811 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,208 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,675 نمایش ها