جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 38 پاسخ
  • 19,788 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,601 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,170 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,050 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,931 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,240 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 12,636 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,079 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 24,196 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 23,044 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,600 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,359 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,766 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,000 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,495 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,063 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,042 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 10,111 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,474 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,603 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,712 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,852 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 19,147 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 15,033 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,514 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,344 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,854 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,033 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,732 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 29,348 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,542 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 25,395 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,360 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,569 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,457 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 25,454 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,760 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,130 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,217 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,377 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 19,202 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,079 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,872 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,818 نمایش ها