جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

161 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 33 پاسخ
  • 6,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 27,830 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 29,845 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 22,181 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,032 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 54,847 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 22,576 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 26,421 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 33,628 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,321 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,882 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 3,454 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,873 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,857 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 22,508 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 12,623 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,434 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,295 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,591 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,621 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,880 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,076 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 24,376 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 32,994 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,744 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 35,650 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,711 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,878 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,253 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,092 نمایش ها
 3. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 35,399 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,338 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,769 نمایش ها
 4. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 7,982 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 22,001 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,271 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,426 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,641 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,601 نمایش ها
 5. جنگ چالدران

  • 36 پاسخ
  • 17,907 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,074 نمایش ها