جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 19,236 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,009 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,885 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,118 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,805 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,113 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,721 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,696 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 22,691 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,008 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,120 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,707 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,920 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,390 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,994 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,836 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 9,882 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,392 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,470 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,628 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,681 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 18,824 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 14,633 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,386 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,783 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,979 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,543 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 29,037 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 25,193 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,244 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,467 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,416 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 25,157 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,606 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,093 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,108 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,339 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 18,778 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,712 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,766 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,693 نمایش ها