جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 62 پاسخ
  • 25,803 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 21,434 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,266 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,152 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,614 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,427 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,703 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 14,577 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,914 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 25,326 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,651 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,239 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 2,122 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,380 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,134 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,472 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,395 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 10,828 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,995 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,977 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,882 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 21,428 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 16,463 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,144 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,389 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 19,148 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 30,326 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,341 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 27,320 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,353 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,451 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 27,501 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,220 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,209 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,451 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,631 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,179 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 20,256 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,702 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,104 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,303 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,621 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها