جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 18,947 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,828 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,691 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,049 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,730 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,038 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,342 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,515 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 22,311 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,793 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,645 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,857 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,628 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 9,758 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,152 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,538 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 18,274 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 14,423 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,283 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,297 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 28,869 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,303 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 24,865 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,062 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,962 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,427 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,334 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 24,785 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,083 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,970 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,029 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,493 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,260 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 18,546 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,912 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,285 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,682 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,534 نمایش ها