جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

163 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 277 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 873 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,715 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 12,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,019 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 31,399 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,842 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 40,068 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 31,778 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 34,140 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 64,767 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 32,289 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 32,820 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 44,125 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 46,135 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,530 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,341 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,867 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 5,061 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,629 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,359 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,689 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 27,416 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 14,789 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,207 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,032 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,603 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 21,788 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,130 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 30,558 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 37,180 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,740 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 45,782 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,318 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,288 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,736 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,613 نمایش ها
 3. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 44,798 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,078 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,608 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,422 نمایش ها
 4. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 9,563 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,433 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,203 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 24,290 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,407 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,119 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,672 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,811 نمایش ها