جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 20,168 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,433 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,308 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,307 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,057 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,359 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 13,007 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,586 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 24,729 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 23,578 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,137 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,767 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,104 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,679 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,424 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 10,420 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,664 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,684 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,212 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 19,616 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 15,570 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,774 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,114 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,050 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 29,704 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,787 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 25,759 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,567 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,627 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,656 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,534 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 25,891 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,975 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,171 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,302 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,322 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,889 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 19,753 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,242 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,915 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,850 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها