جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 62 پاسخ
  • 25,343 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,539 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,677 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,398 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,196 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,479 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 13,351 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,012 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 24,063 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,342 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,953 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,922 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,775 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,262 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,683 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 10,561 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,762 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,446 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 20,113 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 15,956 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,887 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,175 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,329 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 29,998 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 26,117 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,778 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,711 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,737 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,618 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 26,273 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,105 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,191 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,385 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,414 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,970 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 19,934 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,352 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,041 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,028 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها