جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

174 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 479 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 26,139 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 22,228 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,818 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,739 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,814 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,662 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,918 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 15,770 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 21,726 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 26,515 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,502 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,598 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,672 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 19,055 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 11,110 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,204 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,905 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,281 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 22,701 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 16,893 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,446 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,946 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,606 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 19,903 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 30,848 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,684 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 28,573 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,639 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,159 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,244 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 28,674 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,371 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,231 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,499 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,832 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,395 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 20,540 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,180 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,596 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,160 نمایش ها