جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 38 پاسخ
  • 20,161 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,956 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,326 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,214 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,269 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,999 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,301 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 12,913 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,369 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 24,478 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 23,400 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,921 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,814 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,072 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,269 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 10,249 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 19,473 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 15,352 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,673 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,413 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,090 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,947 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 29,525 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,685 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 25,654 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,505 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,149 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,602 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 25,766 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,157 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,229 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 6,284 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,829 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,429 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 19,491 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,917 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,886 نمایش ها