جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 18,455 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,484 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,351 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,917 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,601 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,904 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 17,824 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,326 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 21,560 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,393 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 1,517 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,236 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 9,523 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,665 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,392 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,310 نمایش ها
 3. نسل کشی سربرنیتسا

  • 74 پاسخ
  • 17,486 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 14,188 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,108 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 16,846 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 28,662 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,090 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 24,285 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,744 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,292 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,171 نمایش ها
 4. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 24,109 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,070 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
 5. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,109 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 18,158 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,578 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,515 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,245 نمایش ها