جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

161 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 77 پاسخ
  • 33,728 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 680 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,021 نمایش ها
  • 179 پاسخ
  • 58,835 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 20,424 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,133 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 32,330 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,229 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 41,035 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 32,550 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 34,841 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 70,197 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 33,293 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 45,170 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 47,236 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,939 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 22,492 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,837 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,610 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,089 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 5,146 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,823 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,555 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,810 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 27,822 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 15,067 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,368 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,148 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 22,944 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,306 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,965 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 38,774 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,940 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 46,904 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,349 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,799 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,679 نمایش ها
 3. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 45,611 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,527 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,683 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,651 نمایش ها
 4. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 9,720 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,569 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,289 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 24,584 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,530 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,194 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,791 نمایش ها