جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 275 پاسخ
  • 62,571 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 26,604 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 624 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 46,727 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,478 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 435 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,802 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,288 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,698 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,250 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,295 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,014 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,131 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,321 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,854 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,168 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,281 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 89,582 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 69,483 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,677 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,213 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,663 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,625 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,626 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,702 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 10,045 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,539 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,872 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,579 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,429 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,003 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,362 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,425 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,559 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,324 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,001 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,679 نمایش ها