جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 48,475 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,672 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,129 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,417 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,419 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,586 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,908 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,174 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,727 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,785 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,885 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,407 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,521 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,661 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,070 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,201 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 61,158 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,065 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,764 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,140 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,033 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,197 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,212 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,696 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,608 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,568 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,537 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,481 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,021 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,611 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,855 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,218 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,950 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,042 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,649 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,579 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,339 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,229 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,337 نمایش ها