جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 225 پاسخ
  • 46,518 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,493 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 944 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,674 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,296 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 1,990 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,319 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,489 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,798 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,883 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,355 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,441 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,728 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,777 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,958 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,601 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,626 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,712 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,348 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,927 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,639 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 84,890 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 59,174 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,726 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,504 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,855 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,054 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,602 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,246 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,242 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,159 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,889 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,852 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,484 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,824 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,658 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,672 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,361 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,365 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,082 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,887 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,079 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها