جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 225 پاسخ
  • 46,519 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,497 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 945 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,676 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 1,990 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,799 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
 3. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,359 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,444 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,730 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,603 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,628 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,717 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,351 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,928 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,639 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 84,896 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 59,177 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,731 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,506 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,857 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,056 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,248 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,243 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,160 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,892 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,853 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,488 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,824 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,661 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,673 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,297 نمایش ها
 11. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,366 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,081 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,362 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,252 نمایش ها