جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 48,635 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,695 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,160 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,849 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,643 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,096 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
 3. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,275 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,768 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,803 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,709 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,470 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,625 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,718 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,087 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,355 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 61,455 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,123 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,805 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,183 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,711 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,655 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,619 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,593 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,553 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,041 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,631 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,782 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,857 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,991 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,434 نمایش ها
 11. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,433 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,605 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,245 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,682 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,347 نمایش ها