جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 231 پاسخ
  • 49,414 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 44,992 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,731 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,189 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,462 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,120 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,459 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,615 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,426 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,815 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,585 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,814 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,785 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,123 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,735 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,013 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,182 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,240 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,233 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,741 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,667 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,668 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,670 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,083 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,671 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,801 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,871 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,244 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,037 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,144 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,722 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,641 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,408 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,031 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها