جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 236 پاسخ
  • 50,786 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,324 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,827 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,710 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,686 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,878 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,962 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,794 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,365 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,845 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,200 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,357 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,307 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,258 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,905 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,307 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,285 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,914 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,719 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,781 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,952 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,156 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,811 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,893 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,267 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,103 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,213 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,801 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,706 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,044 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,328 نمایش ها