جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 48,634 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,695 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,845 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,406 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 61,453 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,272 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,016 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,629 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,592 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 25,848 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,421 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,272 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,617 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,084 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,593 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,532 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,122 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,805 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,089 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,240 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,549 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,697 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,582 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,990 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,917 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,601 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,681 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,952 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,352 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,717 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,375 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,477 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,183 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,655 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,622 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,367 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,347 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,469 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,577 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,551 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,767 نمایش ها