جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 45,631 نمایش ها
  • 244 پاسخ
  • 54,219 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,916 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 13,073 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,738 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 64,638 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,925 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,139 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,953 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,926 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,220 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,222 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,322 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,782 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,287 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,952 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,657 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,325 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,963 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,300 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,169 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,790 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 20,055 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,742 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,167 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,014 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,923 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,094 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,295 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,914 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,495 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,044 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,606 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,366 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,065 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,880 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,599 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,034 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,686 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,947 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,536 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,818 نمایش ها