جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 45,169 نمایش ها
  • 232 پاسخ
  • 50,020 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,797 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,910 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,565 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,876 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,592 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,070 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,754 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,755 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,006 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,482 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,700 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,740 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,578 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,235 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,883 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,120 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,609 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,692 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,852 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,642 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,077 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,967 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,777 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,012 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,162 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,828 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,432 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,988 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,536 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,289 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,849 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,120 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,457 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,383 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,716 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,614 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,508 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,760 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,838 نمایش ها