جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 46,031 نمایش ها
  • 253 پاسخ
  • 57,271 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 24,881 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,097 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 573 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 13,277 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,918 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 66,726 نمایش ها
 1. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,215 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,193 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 23,182 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,504 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,362 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,364 نمایش ها
 2. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,943 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,459 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,283 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,754 نمایش ها
 3. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,524 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,097 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,331 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,225 نمایش ها
 4. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,935 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,853 نمایش ها
 5. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 20,231 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
 6. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,320 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,114 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,659 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,185 نمایش ها
 7. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,203 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,892 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,121 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,612 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,079 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,667 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,531 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,340 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,453 نمایش ها
 8. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,837 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,496 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,359 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,798 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها