جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 45,324 نمایش ها
  • 236 پاسخ
  • 50,786 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,827 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,957 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,632 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,307 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,686 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,811 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,799 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,059 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,494 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,298 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,719 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,213 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,781 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,596 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,258 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,905 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,135 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,650 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,702 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,896 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,669 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,103 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,982 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,801 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,037 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,357 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,845 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,552 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,307 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,914 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,365 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,063 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,493 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,392 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,794 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,948 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,624 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,710 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,514 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها