توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 83 پاسخ
  • 16,813 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 21,605 نمایش ها
  • 395 پاسخ
  • 94,103 نمایش ها
  • 85 پاسخ
  • 11,511 نمایش ها
  • 419 پاسخ
  • 102,862 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,070 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 26,797 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 40,334 نمایش ها
  • 148 پاسخ
  • 25,608 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 33,679 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 13,362 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 35,533 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 31,550 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 26,398 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 42,871 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 42,466 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 11,561 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 18,016 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,772 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,802 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 41,719 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 22,714 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,630 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 33,359 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 33,244 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,746 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,222 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 22,618 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,138 نمایش ها
  • 267 پاسخ
  • 67,547 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 49,147 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,321 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 36,121 نمایش ها
  • 95 پاسخ
  • 47,239 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 138,778 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 5,869 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 56,182 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,814 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,719 نمایش ها
 2. بررسی ارتش افغانستان

  • 36 پاسخ
  • 42,893 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,570 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 27,608 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 90,314 نمایش ها
 3. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 10,872 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 26,828 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 140,390 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 39,378 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,430 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 96,042 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 43,050 نمایش ها